תנאי המנוי

תנאי השימוש ביצירת מנוי בתשלום
1.  מבוא
     1.1.  אתר האינטרנט www.coi.co.il (להלן: "האתר") הנו מערכת לבניית אתרים בחינם. באתר ניתן למצוא שירות בניית אתר ללא תשלום (להלן: "המערכת") לתקופת ניסיון של 30 יום,
             עם אפשרות ליצור מנוי חודשי בתום תקופת הניסיון להמשך פעילות האתר על שרתי Coi (להלן: "שירותי האתר"). יצירת מנוי בתשלום חודשי להמשך הפעילום (להלן: "מנוי").
     1.2.  הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין Coi ("קוי"), בעלי האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש היוצר מנוי (להלן: "הלקוח") ביחס לשימוש
             בשירותי האתר שבתשלום (להלן: "אתר עם מנוי").
     1.3.  תהליך יצירת מנוי לאתר מותנה בסכמה לאמור בהסכם זה - אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לבטל את תהליך יצירת המנוי ולא להמשיכו.
     1.4.  המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הלקוח לבין בעלי האתר בכל הקשור לשימוש בשירותי האתר שבתשלום.
     1.5.  האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.
     1.6.  האמור בתנאי יצירת מנוי מבלי לפגוע בתנאי השימוש.
 
2.  תשלום
     2.1.  התשלום יבוצע על בסיס חודשי או לפי בחירת החבילה (דו חודשי, דו שנתי או פעם בשנה) ע"י הלקוח.
     2.2.  התשלום הינו מראש לפרק הזמן שהוגדר, ומהווה בכך התחייבות עד לחיוב הבא.
     2.3.  מובהר בזאת כי מחיר המנוי עשוי להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדית של בעלי האתר. לבעלי האתר ישנה הזכות לשנות את מחירי המנוי בהתאם לשיעור המדד
             לצרכן ומבלי לעדכן את הלקוח על כך מראש.
     2.4.  במידה ועסקת אשראי לא תכובד, תוענק תקופת "גרייס" (חסד) של עד 14 ימים שבמהלכה יוכל הלקוח להסדיר את התשלום החודשי להמשך הפעילות התקינה.
          2.4.1.  במקרה והסתיימה תקופת ה"גרייס" והלקוח לא הסדיר את התשלום החודשי, רשאים בעלי האתר לסגור את האתר ולמחוק את כל תכניו (מידע, תמונות וכו') לאחר 30 יום.
     2.5  השירות ינתן מיידית לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.
     2.6  חשבוניות עבור התשלום יישלחו באימייל בלבד.
          2.6.1  על ידי אישור הסכם זה הנך מוותר על  קבלת חשבונית פיסית בדואר ומסכים לקבל חשבונית חתומה דיגיטלית באימייל לאחר כל חיוב.
 
3.  מדיניות ביטולים

     3.1.  האחריות לביטול המנוי חלה על הלקוח. כל עוד לא בוצעה פעולת ביטול, הלקוח יחויב לפי פרקי הזמן שבחר או פעם בחודש.
     3.2.  ניתן לבטל בכל עת את המנוי דרך ממשק ניהול האתר (העומד לרשות הלקוח 24/7) ולהפסיק את החיובים התקופתיים מיידית.
     3.3.  לאחר ביטול המנוי לא ינתן זיכוי יחסי על פרק הזמן שנותר עד החיוב הבא. המנוי ימשיך לפעול עד לסיום התקופה שחוייבה.
     3.4.  במקרה ואין ביכולת הלקוח לבטל באופן עצמוני את המנוי דרך ממשק הניהול, על הלקוח להודיע לבעלי האתר כי ברצונו לבטל את המנוי באמצעות טופס צור קשר.
          3.4.1.  בעלי האתר יבטלו את המנוי עד 4 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה מהלקוח.
     3.5.  בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
 
4.  שירות אימיילים

     שירות הדואר האלקטרוני המסופק נעשה בהתאם לחבילה שבחר הלקוח. בעלי האתר מספקים אנטי ספאם ואנטי וירוס כחלק בלתי נפרד מתיבות המייל ולא ניתן לבטלם.
     אין בעלי האתר אחראים למייל ותוכנו שקיבל הלקוח או נשלח על ידי הלקוח וגרמו לנזק כלשהו, לרבות לשון הרע, וירוס או ספאם.
 
5.  הכרה (קרדיט)
     מבלי לפגוע באמור בסעיף 16 בהסכם תנאי השימוש, במידה והבעלים יסכים להסיר את קישור הקרדיט, הפעולה תגרור תשלום נוסף.

6.  הגבלת אחריות לנזקים
     6.1.  מובהר בזאת כי בעלי האתר עושים את המיטב כדי לאפשר פעילות תקינה של השירות לרבות: גיבויים, אבטחה, הצפנת נתונים ותחזוקה.
     6.2.  על אף האמור ב- 6.1 בעלי האתר אינם יכולים להבטיח חסינות מוחלטת בפני כשלים לרבות: פריצה, קריסה של השרת או כל פעולה זדונית אחרת.
     6.3.  על הלקוח לבצע גיבויים בעצמו בנוסף לגיבויים שבעלי האתר מבצעים.
     6.4.  לא תוטל אחריות לנזק שנגרם כתוצאה מהאמור על בעלי האתר.
     6.6.  אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו ללקוח עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר או כתוצאה מפעולות זדוניות, תהיה מוגבלת,
             בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הלקוח עבור שירותי האתר.

7.  הגבלת תעבורה / כמות גולשים

     7.1.  אתר הלקוח מוגבל בכמות הכניסות היומיות של גולשים לאתרו בהתאם לחבילה שבחר בעת יצירת המנוי.
     7.2.  במקרה חריגה של אחד מהנתונים בחבילת המנוי של הלקוח, על Coi לידע את הלקוח על כך ולהציע חלופה בדמות חבליה גדולה יותר שתתאים לנתוני הלקוח.
     7.3.  במקרה והלקוח אינו מעוניין לעבור לחבילה גדולה יותר רשאים בעלי האתר או מי מטעמה להסיר את אתר הלקוח ולמחוק את תכניו לאחר 30 יום ולידע את הלקוח על כך מראש.
 
8.  ביטול על ידי בעלי האתר

     לבעלי האתר הזכות המלאה לביטול והפסקת המנוי משיקולים כאלו ואחרים המשרתים את כלל הלקוחות בשירות. על בעלי האתר לידע את הלקוח 30 יום מראש לפני הפסקת השירות.

9.  מדיניות פרטיות

     בגלישה באתרנו, בהרשמה וביצירת מינוי אנו אוספים מידע סטטיסטי אודות הגולש לצורך בקרה ושיפור השירות.
     בכל מקרה בעלי האתר לא יעבירו מידע אודות הגולש לצד ג' לרבות: מידע סטטיסטי, כתובות אימייל, כתובות IP ו- פרטים נוספים אשר מילא הגולש בטפסים השונים באתר.

10.  יצירת קשר

     ניתן ליצור קשר עם קוי (ע.מ. 031396211) ב: ת.ד. 6003 גני תקווה, טלפון: 077-4030474 או בטופס: צור קשר באתר.