תנאי השימוש

תקנון תנאי השימוש באתר והרישום למערכת
1.  מבוא
     1.1.  אתר האינטרנט www.coi.co.il (להלן: "האתר") הנו מערכת לבניית אתרים בחינם. באתר ניתן למצוא שירות בניית אתר ללא תשלום (להלן: "המערכת") לתקופת ניסיון של 30 יום,
             עם אפשרות ליצור מנוי חודשי בתום תקופת הניסיון להמשך פעילות האתר על שרתי Coi (להלן: "שירותי האתר").
     1.2.  הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין Coi, בעלי האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש" / "בונה האתר") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
     1.3.  גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה - אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
     1.4.  המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
     1.5.  האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.
 
2.  תנאי שימוש
     2.1.  לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
     2.2.  הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
     2.3.  הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
          2.3.1.  גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
          2.3.2.  מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
          2.3.3.  העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן
                    מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
          2.3.4.  ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות
                    היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
     2.4.  בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
          2.4.1.  למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
          2.4.2.  להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
 
3.  חשבון משתמש
     3.1.  בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר
            (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
     3.2.  לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.
     3.3.  ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
          3.3.1.  אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
          3.3.2.  אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
                    לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.
     3.4.  מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא
             תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
     3.5.  הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):
          3.5.1.  אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.
          3.5.2.  על הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.
          3.5.3.  על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.
          3.5.4.  הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולש, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה מילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.
     3.6.  הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם.
     3.7.  מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎2.4.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש
             ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.
     3.8.  הגולש מאשר לבעלי האתר להכניס את כתובת האימייל שלו לרשימת תפוצה ולשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות
             הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו וכן הודעות על שינויים ומבצעים במערכת Coi בהתאם לסעיף 5 להסכם זה ולפי הפירוט:
          3.8.1  הגולש מסכים לקבל הודעות אימייל אודות הרישום במערכת (פרטי האתר שהוא פתח).
          3.8.2  הגולש מסכים לקבל הודעות אימייל אודות שידרוגים, עדכונים ושינויים במערכת.
          3.8.3  הגולש מסכים לקבל הודעות אימייל אודות מבצעים ותמחור חבילות במערכת.
          3.8.4  הגולש מסכים לקבל הודעות אימייל אודות תקופת הניסיון במערכת לרבות זמן שנשאר עד לסיום.
          3.8.5  הגולש מסכים לקבל הודעות אימייל אודות תקופת הניסיון שהסתיימה במערכת.
          3.8.6  הגולש מסכים לקבל הודעות אימייל אודות מבצעים עבור תקופת הניסיון לרבות בתקופת הניסיון ועד לאחר שנה מסיום תקופת הניסיון.
          3.8.7  לגולש תוצע אפשרות להסיר עצמו מרשימת התפוצה ע"י לינק בסוף תוכן האימייל שישלח.
          3.8.8  האימייל יישלח דרך שירות צד שלישי אשר יאחסן את פרטי המשתמש, לרבות: אימייל, שם פרטי, שם משפחה וכתובת האתר.
     3.9  בהתאם לשירותי האתר (סעיף 1), בתום תקופת הניסיון שהוגדרה (30 יום מרגע פתיחת האתר) אם הגולש לא יצור מנוי יחולו התאים הבאים:
          3.9.1  האתר ייסגר לכניסת מבקרים ותוצג הודעה על כך לגולשים.
          3.9.2  ממשק ניהול האתר ינעל ולא ניתן יהיה לשנות את התכנים בו.
          3.9.3  ניתן יהיה ליצור מנוי חודשי בלבד דרך ממשק הניהול אשר ישחרר את הנעילה.
          3.9.4  במידה והגולש לא יצור מנוי במשך 30 יום לאחר תום תקופה המנוי (3.9) תוכן האתר של הגולש יימחק מבלי יכולת לשחזר את הנתונים (לרבות: מידע, תמונות וכו').
 
4.  אחריות להתאמת השירות ולזמינותו
     4.1.  שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.
     4.2.  באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
     4.3.  באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות
             בחיבורו לרשת האינטרנט.
 
5.  העדר אחריות למידע
     המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד - אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע
     המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
 
6.  הגבלת אחריות לנזקים
     אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם
     על ידי הגולש עבור שירותי האתר.
 
7.  העדר אחריות לקישורים יוצאים
     7.1.  יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
 
8.  העדר אחריות לפעולות גולשים
     8.1.  במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‎9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים,
             הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.
     8.2.  מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן
             המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.
     8.3.  במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים.
     8.4.  מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג
             הניתן לו, לתכניו או למוצריו.
     8.5.  מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎  8.4, 4באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר
             אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה.
 
9.  העלאת תוכן גולשים
     9.1.  הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה
             להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
     9.2.  הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.
     9.3.  הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן מיני / פורנוגרפי מכל סוג שהוא, או מידע על תרופות / תחליפים באשר הן בין אם הן מאושרות או לא ע"י משרד הבריאות.
     9.4.  בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף ‎2.4 להסכם זה.
     9.5.  הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי
             האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.
     9.6.  מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.
     9.7.  הגולש מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שאלו מופיעים בדפי הוספת התוכן
             והעלאת התמונות שבממשק ניהול המערכת.
 
10.  הודעה על תוכן מפר
     בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת
     את התוכן המפר ומהות ההפרה, בטופס צור קשר.
 
11.  זכות יוצרים והרשאות שימוש
     11.1.  זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על
             פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
     11.2.  על אף האמור ואלא אם צוין אחרת - לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה או
             להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:
          11.2.1.  השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט (פרוטוקול HTTP) בלבד, ובלבד שב- Domain תחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את
                      תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.
          11.2.2.  השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.
                      "מטרת רווח" – לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד.
                      "אופן מסחרי" – לרבות הצגה של מעל 20 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישות משפטית אחת או בשליטתה.
          11.2.3.  ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה -
               11.2.3.1.   היצירה תובא כפי שהיא - לא ייעשה ביצירה כל שינוי, סילוף או פגם.
               11.2.3.2.   יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.
          11.2.4.  לא יעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוף היצירה, לרבות הוספת קישורים חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות nofollow או noindex לקישורים קיימים.
          11.2.5.  בסמוך ליצירה יוצב קישור בולט (ללא הוראת nofollow או noindex) לכתובת www.coi.co.il, כאשר מילות הקישור יכללו את המילים "בניית אתרים בחינם" או כל מילות
                        קישור אחרות לפי שיקול דעת בעלי האתר.
 
12.  שימושים לא ראויים בשירות האתר
     12.1.  בעלי האתר רשאים לסגור אתר ומבלי להודיע לגולש על כך מראש באם עבר על אחד הסעיפים המחייבים את הגולש הנמצאים בתוכן "תנאי השימוש" כולו, ובמיוחד אם עבר על
                סעיפים 12.2 - 12.9.
     12.2.  אתר המכיל תוכן: מיני / פורנוגרפי / מפר זכויות יוצרים / סחיטת לייקים / פוגע / לשון הרע / הפוגע ביחיד או בציבור ייסגר.
     12.3.  אתר המוכר תרופות / תחליפים תזונתיים / ויטמינים / תחליפים תרופתיים או כל מוצר בריאותי לא חוקי למיניהו ייסגר.
     12.4.  אתר אשר יפנה את הגולש לאתר אחר מבלי רצונו של הגולש לרבות הפניית META או JAVASCRIPT ייסגר .
     12.5.  אתר אשר מנסה לגרום נזק אם במשרין או בעקיפין לאתר / לחברה / לאדם / לציבור ייסגר.
     12.6.  אתר אשר נפתח למטרת קידום אתרים אחרים ברשת (יצירת קישורים) בלבד ייסגר.
     12.7.  אתר אשר מכיל תוכן הקשור להימורים לרבות: המלצות, טיפים, מדריכים, הפניות וכו' ייסגר.
     12.8.  אתר אשר מכיל תוכן שכבר קיים באתר אחר במערכת Coi (תוכן כפול) ייסגר.
     12.9.  אתר מתחזה / הונאה / מנסה "לדוג" פרטים מגולשים - פישינג (phishing) ייסגר.
 
13.  נגישות אתרים
     האחריות לנגישות האתר שנבנה הינה על בונה האתר המשתמש במערכת ולא על Coi. המערכת מספקת תוסף נגישות ואת כל הכלים כדי שבונה האתר ימלא אחר הוראת החוק בנושא נגישות. על בונה האתר האחריות לבדוק ולבצע את הנגישות באתר שבנה או לפנות לחברה חיצונית לשם פעולה זו.

14.  סימני מסחר
     סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.
 
15.  מדיניות פרטיות
     בגלישה באתרנו ובהרשמה אנו אוספים מידע סטטיסטי אודות הגולש לצורך בקרה ושיפור השירות.
     בכל מקרה בעלי האתר לא יעבירו מידע אודות הגולש לצד ג' לרבות: מידע סטטיסטי, כתובות אימייל, כתובות IP ו- פרטים נוספים אשר מילא הגולש בטפסים השונים באתר.
 
16.  שינוי תנאים
     16.1.  בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או
             לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
          16.1.1.  לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
          16.1.2.  אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
     16.2.  באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
     16.3.  בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או
             לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.
 
17.  הצעות והערות
     בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת
     ההערות או בגין יישומן.
 
18.  שיפוי
     הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.
 
19.  הכרה (קרדיט)
     האתר שנבנה בעזרת המערכת כולל קישור קרדיט לאתר ההרשמה של הבעלים. לבעלים שיקול הדעת לשינוי מיקום הקישור מעת לעת לפי עיצובי האתר או להסירו לפי רצונו.
 
20.  ברירת דין וסמכות שיפוט
     הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט
     המוסמכים במחוז תל אביב.

21.  יצירת קשר
     ניתן ליצור קשר עם קוי (ע.מ. 031396211) בכתובת הכרמל 12 גני תקווה, טלפון: 077-4030474 או בטופס: צור קשר באתר.

תאריך שינוי אחרון: 28/02/2024
כל הזכויות שמורות לעו"ד פנחס קראון